Hledáme * OPERÁTORY- EXPERTY *
do na?eho týmu v Hole?ov?

Ve spole?nosti Kuraray vyrábíme bezpe?nostní fólie, které se lisují mezi dv? skla. Proto?e jsou dokonale ?isté, okem si jich nev?imnete. P?esto se s nimi setkáte na ka?dém kroku, t?eba kdy? jedete autem. Na?e fólie zachra?ují ?ivoty - p?i dopravní nehod? zabrání rozt?í?t?ní skla a udr?í jej pohromad?. Pou?ívají se také u oken mrakodrap?, kde zajistí ochranu osob i p?i zem?t?esení.

Na?e práce nás baví a jsme v ní dob?í. O bezpe?nostní fólie je takový zájem, ?e na?i výrobu nyní roz?i?ujeme. Rádi Vás ve svých ?adách p?ivítáme. P?idejte se k nám a podílejte se na výrob? produktu, který má smysl a zachra?uje ?ivoty.
 

Co bude Va?í pracovní náplní

 • obsluha a základní údr?ba vstupního výrobního uzlu na?ich linek
 • report spot?eby materiálu do interního systému, okam?itá reakce na p?ípadné nedostatky
 • obsluha díl?ích výrobních za?ízení - ?ezací stroj, sekací za?ízení, navíjecí za?ízení
 • nastavování technických parametr? na za?ízeních dle specifikace výroby
 • ovládání ?ídicích systém? výrobních linek - zadávání základních výrobních parametr?, kontrola kvality jednotlivých operací, vytvá?ení report?, zna?ení hotové výroby
 • b??ná provozní údr?ba stroj? a za?ízení
 • p?íprava obalového materiálu pro finální výrobu
 • orientace ve výrobním plánu
 

Po?adavky z na?í strany

 • víceletá zku?enost z extruze plast?
 • ochota pracovat v nep?etr?itém provozu, 12hod. sm?ny (2 dny ranní + 2 dny no?ní, 4 dny volna)
 • spolehlivost a pe?livost pova?ujeme za samoz?ejmost
 • manuální zru?nost
 • týmový duch, chu? a zápal do práce - zbylé Vás nau?íme
 

Nabídneme Vám

 • mzda v prvním roce 31.000 K?
 • mzda v dal?ím roce minimáln? 33.000 K? - m??ete si sáhnout i na vy??í ?ástku, zále?í na tom, kolik nového se b?hem roku budete chtít nau?it
 • NÁBOROVÝ P?ÍSP?VEK - 20.000 K?
 • ka?dý rok navy?ujeme mzdy o n?kolik procent - ro?ní valorizace
 • za práci o víkendu, o svátcích a v noci platíme víc, ne? p?edepisuje zákon
 • budeme Vám platit rizikové ?ivotní poji?t?ní - aby bylo o rodinu postaráno, kdyby se Vám cokoliv z jakéhokoliv d?vodu stalo
 • dále p?ispíváme na penzijní a ?ivotní poji?t?ní
 • za ob?d si doplatíte pouze 22,75 K?
 • kávy m??ete vypít za den, kolik budete chtít
 • 5 týdn? dovolené
 • k tomu dal?í odm?ny - zále?í opravdu na Vás, kolik Vám ka?dý m?síc po?leme na ú?et
 • je u nás ?isto, a také p?átelský kolektiv

Nástup

 • po domluv?
 

 Adresa pracovi?t?

 • Palackého 516, Hole?ov - V?etuly
 

Kontaktní informace

 • Personální odd?lení - Jitka ?al?dková,
 • tel.: +420 725 946 097; mailto:jitka.zaludkova@kuraray.com
 
 • * V P?ÍPAD? ZÁJMU O TUTO POZICI VYU?IJE EMAILOVÝ KONTAKT *
 • Nepou?ívejte, prosím, tla?ítko "Apply Now" (je pouze v angli?tin?).
 • D?kujeme za pochopení.

Ähnliche Stellenanzeigen um Tschechische Republik
Lade...